Epa Fassianos Composer
Επαμεινώνδας Π. Φασιανός - Συνθέτης Ηλεκτροακουστικής Μουσικής

                                          PhD Works

Έργα τα οποία συνετέθησαν κατά τη διάρκεια του Διδακτορικού προγράμματος (PhD).

Icarus (2014)

click.png

A stereo electroacoustic composition with recordings of airplanes made with the use of binaural microphones. In addition, the same type of microphones was used for recording additional sound material used for the piece, including piano, and stones sounds. This work was characterized by transitions from the real world to the abstracted and vice versa. Both pitched and non-pitched materials were used. The airplane sounds were treated in two different ways: I. They provided an actual real-world airplane soundscape. II. They were transformed and used as background sonic elements, combined with transformed piano sounds. At the same time, the stone sounds were also used as real-world soundworlds as well as abstract structures. The relationship between the actual airplane sounds and the actual stone sounds was gradually built via the smooth transitions with use of abstracted soundworlds (with use of transformations and airplane sound speed-ups) but also via sudden transitions. Consequently, abstract sounds were used as a communication bridge for two real-world sounds of different origin. Stone sounds were chosen to create contrasting textures which oppose the continuously flowing airplane sounds. The relationship between real-world and abstracted mediums was built through an internal dialogue between abstract background transformed airplane and piano sounds – which are present throughout the whole piece – and foreground real-world airplane and stone sounds. Pitched sounds were also applied to both real-world and abstracted sounds at certain sections of the work. Moreover, the transition between real-world airplane sounds and abstract sounds was also achieved by the application of filters, which led to the creation of ‘human breathing’ effects, with the proper manipulation of the sound. Finally, pitched and non-pitched materials were also used as a medium of interaction for real-world and abstract soundworlds.

Icarus (2014)

click.png

Πρόκειται για στερεοφωνική ηλεκτροακουστική σύνθεση με ηχογραφήσεις αεροπλάνων που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση αμφιωτικών μικροφώνων. Επιπλέον, ο ίδιος τύπος μικροφώνων χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή πρόσθετου ηχητικού υλικού που ενσωματώθηκε στο κομμάτι, συμπεριλαμβανομένων των ήχων από πιάνο και από πέτρες. Χαρακτηριστικό του έργου αυτού είναι οι μεταβάσεις από τον πραγματικό στον αφηρημένο κόσμο και αντίστροφα.  Χρησιμοποιήθηκε υψίσυχνο και μη υψίσυχνο ακουστικό υλικό. Οι ήχοι από αεροπλάνο αντιμετωπίστηκαν με δύο διαφορετικούς τρόπους: Ι) Αποτέλεσαν ηχοτοπίο πραγματικού κόσμου με ήχους αεροπλάνων. ΙΙ)  Μετασχηματίσθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως ηχητικά στοιχεία φόντου, σε συνδυασμό με τους μετασχηματισμένους ήχους πιάνου. Ταυτόχρονα, οι ήχοι πέτρας χρησιμοποιήθηκαν επίσης ως ηχόκοσμοι πραγματικού κόσμου, καθώς και ως αφηρημένες μουσικές δομές. Η σχέση μεταξύ των πραγματικών ήχων του αεροπλάνου και των πραγματικών ήχων πέτρας δημιουργήθηκε σταδιακά μέσω των ομαλών μεταβάσεων με τη χρήση αφηρημένων ηχόκοσμων (χρησιμοποιώντας μετασχηματισμούς και ήχους αεροπλάνου σε ταχύτερο τέμπο) αλλά επίσης και μέσω απότομων μεταβάσεων. Κατά συνέπεια, οι αφηρημένοι ήχοι χρησιμοποιήθηκαν ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ δύο ήχων πραγματικού κόσμου αλλά διαφορετικής προέλευσης. Οι ήχοι πέτρας επιλέχθηκαν για να δημιουργήσουν την αίσθηση της αντίθεσης σε σύγκριση με τη συνεχή ροή των ήχων του αεροπλάνου. Η σχέση μεταξύ πραγματικού κόσμου και αφηρημένων μέσων δημιουργήθηκε μέσω ενός εσωτερικού διαλόγου μεταξύ αφηρημένων, μετασχηματισμένων ήχων φόντου από αεροπλάνο και πιάνο – των οποίων η παρουσία είναι συνεχής σε ολόκληρο το κομμάτι – και ήχων προσκηνίου πραγματικού κόσμου από αεροσκάφη και πέτρα. Σε ορισμένα σημεία του έργου, στους αφηρημένους ήχους και στους ήχους του πραγματικού κόσμου ενσωματώθηκαν επίσης και υψίσυχνοι ήχοι. Επιπλέον, η μετάβαση μεταξύ των ήχων αεροπλάνου πραγματικού κόσμου και των αφηρημένων ήχων επιτεύχθηκε με την εφαρμογή φίλτρων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του φαινομένου της «ανθρώπινης αναπνοής», μέσω του κατάλληλου χειρισμού του ήχου. Τέλος, υψίσυχνο και μη υψίσυχνο ακουστικό υλικό χρησιμοποιήθηκε επίσης ως το μέσο για την αλληλεπίδραση μεταξύ ηχόκοσμων πραγματικού και αφηρημένου κόσμου.

Performances · Ερμηνείες του έργου σε συναυλίες

• MANTIS Festival, Martin Harris Centre, Manchester, February 28th 2015

click.png

Hydrotrilogy (2015)

In this set of three miniatures, the hydrophone was used as the sole recording device.

I. Hydrotrilogy – Water Dreamcity

click.png

An exploration to the natural world of a wide range of flowing multidirectional water textures. Only real-world soundworlds were present in this work.

click.png

II. Hydrotrilogy – Bell Universe

An exploration of the interior sound world of bell sounds (“spatial”), which all emerged from the hydrophone itself (used as a sort of musical instrument). What was hopefully achieved in this miniature, was the creation of a soundscape which was a crossover between real-world and abstract sounds.

III. Hydrotrilogy – Harbour Nostalgia

This miniature was place-specific (harbour) and it included an amalgam of real-world soundworlds and abstract soundworlds, with smooth transitions between them. Pitched material was also present in the abstract soundworlds sections.

click.png

Hydrotrilogy (2015)

Σε αυτό το σύνολο τριών μινιατούρων χρησιμοποιήθηκε το υδρόφωνο ως μοναδική συσκευή καταγραφής.

I. Hydrotrilogy – Water Dreamcity

click.png

Πρόκειται για μια εξερεύνηση στον φυσικό κόσμο ενός ευρέως φάσματος πολυκατευθυντικών ήχων κελαριστού νερού. Το έργο αυτό πραγματεύεται μόνο ηχόκοσμους του πραγματικού κόσμου.

click.png

II. Hydrotrilogy – Bell Universe

Πρόκειται για μια εξερεύνηση του εσωτερικού ηχόκοσμου ήχων καμπάνας («χωρικός ήχος»), οι οποίοι αναδύονται από το ίδιο το υδρόφωνο (το οποίο χρησιμοποιείται ως ένα είδος μουσικού οργάνου). Αυτό που ευελπιστώ να πέτυχα σε αυτή τη μινιατούρα είναι η δημιουργία ενός ηχοτοπίου που αποτελεί διασταύρωση μεταξύ ήχων του πραγματικού κόσμου και αφηρημένων ήχων.

III. Hydrotrilogy – Harbour Nostalgia

Η μινιατούρα αυτή σχετίζεται με συγκεκριμένο τόπο (λιμάνι) και περιλαμβάνει ένα μίγμα ήχων πραγματικού κόσμου και αφηρημένων ήχων, με ομαλές μεταβάσεις μεταξύ τους. Τα τμήματα των αφηρημένων ήχων περιλαμβάνουν επίσης και υψίσυχνους ήχους.

Performances · Ερμηνείες του έργου σε συναυλίες

• MANTIS Festival, Martin Harris Centre, Manchester, October 18th 2015

Chromatocosmos – Version A (2015)

An electroacoustic piece which is based on baghlamas’ original recordings. Baghlamas is a traditional Greek instrument which has its roots to an Ancient Greek instrument called pandoura. In my work I made an attempt to explore the characteristics of the instrument and its relation to history and Hellenic Culture via acousmatic music. The work has references to melodic lines widely used by baghlamas’ performers but is mainly an attempt to recreate a new sonic world. I also aimed to use the instrument in innovative ways, from the recording process (use of sounds emerging from the chording of the instrument) to the development process (application of a wide range of transformations which would lead the sound in new boundaries). The addition of background cinematic-style sounds emerging from the baghlamas through various transformations, creates a constant dialogue with the foreground sounds. The various sonic colours observed as the piece evolves justify its title.

click.png

Chromatocosmos – Version A  (2015)

Πρόκειται για ένα ηλεκτροακουστικό κομμάτι που βασίζεται σε πρωτότυπες ηχογραφήσεις μπαγλαμά. Ο μπαγλαμάς είναι ένα Ελληνικό παραδοσιακό όργανο που έλκει τις ρίζες του στο αρχαιοελληνικό όργανο Πανδούρα. Στο έργο μου αυτό προσπάθησαν να εξερευνήσω τα χαρακτηριστικά του οργάνου και την σχέση του με την Ελληνική ιστορία και Πολιτισμό, μέσω της ακουσματικής μουσικής. Το έργο περιλαμβάνει αναφορές σε μελωδίες που αποτελούν κοινό τόπο για τους οργανοπαίκτες του μπαγλαμά, αλλά  κυρίως αποτελεί προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου ηχητικού κόσμου. Επικεντρώθηκα επίσης στην χρήση του οργάνου με νέους τρόπους, από την διαδικασία ηχογράφησης (με την χρήση ήχων που προέρχονται από τις χορδές του οργάνου), έως την διαδικασία επεξεργασίας (εφαρμογή ευρέως φάσματος μετασχηματισμών που θα οδηγήσουν τον ήχο σε νέα μουσικά μονοπάτια). Η προσθήκη ήχων φόντου κινηματογραφικού στυλ που αναδύονται από τον μπαγλαμά μέσω διαφόρων μετασχηματισμών δημιουργεί έναν συνεχή διάλογο με τους ήχους προσκηνίου. Τα διάφορα ηχοχρώματα που παρατηρούνται δικαιολογούν τον τίτλο του έργου.

click.png

Performances · Ερμηνείες του έργου σε συναυλίες

• MANTIS Festival, Martin Harris Centre, Manchester, March 5th 2016

• MANTIS Festival, Martin Harris Centre, Manchester, March 5th 2017

• MA/IN Festival, Duni Conservatory, Matera, December 5th 2017

• EASTN-DC: European Art-Science-Technology Network for Digital Creativity, Cosmo Rodewald

Concert Hall, Manchester, June 28th 2018

• MISE-EN_PLACE Bushwick: Bushwick Open Studio Festival of New Electro-Acoustic Works,

Brooklyn NY, September 30th 2018

• Ecos Urbanos Electroacoustic Music Festival, Escuela Superior de Música, Mexico City,

November 22nd 2018

• WOCMAT 2018 Conference: Electroacoustic Music Concert, National Chiao Tung University - Guangfu Campus, Hsinchu city of Taiwan, December 7th 2018

• MUSICA NOVA 2018: Electroacoustic Music Competition (First Prize in Category A) - The Concert of Laureats, Divadlo Inspirace, Prague, December 14th 2018

• DIALOGUES FESTIVAL, Saint Cecilia’s Hall – The University of Edinburgh

(Sound Diffusion by: Professor Pete Stollery), Edinburgh, February 19th 2019

• DIFFRAZIONI Multimedia Festival, Le Murate PAC | Progetti arte contemporanea, Firenze,

March 26th 2019

• IFEM 2019 BRATISLAVA: INTERNATIONAL FESTIVAL OF EXPERIMENTAL MUSIC – Experimental Studio

Bratislava – «Winner Takes All...» Festival – Bratislava, June 22nd 2019

• Musiques & Recherches: An Acousmatic Spatialized Concert - Espace Senghor –

Centre Culturel d'Etterbeek (Sound Diffusion by: Professor Annette Vande Gorne), Brussels, March 18th 2020

• Frontwave New Music Festival 2020, Palm Beach Atlantic University:

Music, Dance & Fine Arts (PBA) – West Palm Beach – Florida, March 26th 2020 - March 28th 2020

• NYCEMF 2020 – New York City Electroacoustic Music Festival – New York University and

the Sheen Center for Thought and Culture – New York City, June 14th 2020 - June 21st 2020

• ICMC 2021 – International Computer Music Conference – Pontificia Universidad Católica de Chile – Santiago – Chile – 2021

Time Travel (2016)

click.png

Time Travel  (2016)

Πρόκειται για μια ακουσματική σύνθεση που βασίζεται σε ηχογραφήσεις της φωνής ενός ιερέα και μιας ανδρικής χορωδίας στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Αθήνα. Αντιπροσωπεύει την προσωπική μου ερμηνεία της εμπειρίας από την παρουσία μου σε μια Ορθόδοξη Λειτουργία. Σε όλη τη διάρκεια του κομματιού παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό χώρο όπου λαμβάνει χώρα η λειτουργία. Θεωρώ ότι το έργο αυτό αποτελεί «ταξίδι» μεταξύ του φυσικού χώρου και της εσωτερικής προσωπικής μου αντίληψης όσον αφορά τους ψαλμούς και το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, χρησιμοποιώντας τη φωνή του ιερέα ως σημείο αναφοράς. Επιπλέον, θεωρώ τη σύνθεση αυτή ως ένα «ταξίδι» πίσω στον χρόνο, όταν για πρώτη φορά εμφανίστηκαν οι βυζαντινοί ύμνοι στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

click.png

Performances · Ερμηνείες του έργου σε συναυλίες

• MANTIS Festival, Martin Harris Centre, Manchester, October 29th 2016

Time Travel is an acousmatic composition based on recordings of a priest's voice and a male choir in the Greek Orthodox Church of Haghia Sophia, in Athens. It is my personal interpretation of the experience of being in an Orthodox Liturgy. Information about the actual space where the liturgy takes place is given throughout the piece as well. I consider this work as a 'travel' between the actual place and my own internal perception of the psalms and the mystery of the holy liturgy; using the priest's voice as a reference point. In addition, I regard this composition as a “travel” back to where Byzantine hymns first appeared: In the Church of Haghia Sophia in Constantinople.

Land of the Sirens (2017)

click.png

Land of the Sirens  (2017)

Η συγκεκριμένη σύνθεση αφορά την Οδύσσεια, το ένα από τα δύο Επικά Ποιήματα μαζί με την Ιλιάδα, τα οποία αποδίδονται στον Όμηρο. Αναφέρεται στις περιπέτειες του Βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Το έργο μου επικεντρώνεται στις περιπέτειες του Οδυσσέα και των αντρών του στο νησί των Σειρήνων και περιλαμβάνει ηχητικά αντικείμενα που μιμούνται τους ήχους του πρωτότυπου κειμένου του έπους (ήχοι τριγμών ξύλινου σκάφους, ήχοι νερού και πουντιλιστικές μικρομελωδίες που υποδηλώνουν την παρουσία ασμάτων των Σειρήνων). Ταυτόχρονα όμως, το έργο επιχειρεί να περιγράψει την ψυχολογική κατάσταση του Οδυσσέα, ο οποίος προσπαθεί να αντισταθεί και να συγκρατήσει τον εαυτό του από το να παρασυρθεί από του ήχους των Σειρήνων, μολονότι ο ίδιος υπόκειται σε εσωτερικούς πειρασμούς – μεταμορφώσεις. Σε όλη την διάρκεια του έργου ακούγεται ο ήχος της Φλογέρας, ενός παραδοσιακού Ελληνικού πνευστού οργάνου.

click.png

Performances · Ερμηνείες του έργου σε συναυλίες

• MANTIS Festival, Martin Harris Centre, Manchester, October 29th 2017 

• DIFFRAZIONI Multimedia Festival, Le Murate PAC | Progetti arte contemporanea, Firenze, March 30th 2019

Land of the Sirens concerns The Odyssey, one of the two Epics, along with The Iliad, attributed to Homer. It refers to the adventures of Ulysses (Odysseus), the King of Ithaca, after the mythological Trojan War. My work focuses on the adventure of Ulysses and his men on the island of the Sirens. The work includes sound objects which mimic sounds in the original narrative (crackling boat sounds, water sounds and pointillistic micromelodies that suggest the presence of the Sirens’ s chants). Soundworlds emerging from a traditional Greek woodwind instrument called floghera were also utilized throughout the work.

ElectroSantouri (2017)

click.png

ElectroSantouri  (2017)

Πρόκειται για ακουσματικό έργο το οποίο περιέχει μετασχηματισμένους ηχόκοσμους που αναδύονται από το παραδοσιακό Ελληνικό όργανο που ονομάζεται σαντούρι. Το όργανο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως σε παραδοσιακές τελετές, όπως οι γάμοι ή τα νησιώτικα τοπικά πανηγύρια. Επέλεξα να χρησιμοποιήσω το όργανο αυτό με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, εξερευνώντας τις δυνατότητες που παρέχει όσον αφορά την παραγωγή υψίσυχνων ήχων και τις κινήσεις που απαιτεί και χρησιμοποιώντας τον ιδιότυπο ήχο του ως βάση δημιουργίας μετασχηματισμένων ηχόκοσμων. Παρόλο που υπάρχουν αρκετά έργα ηλεκτρονικής μουσικής όπου χρησιμοποιείται το σαντούρι, διαπίστωσα κατόπιν λεπτομερέστερης έρευνας ότι στα έργα αυτά το σαντούρι χρησιμοποιείται στην συνήθη του μορφή, με την παράλληλη προσθήκη άλλων ηλεκτρονικών ήχων φόντου. Σε αντίθεση με αυτές τις συνθέσεις, το δικό μου έργο εισάγει νέες ηχοδομές με ήχους που προέρχονται από την χρήση του ιδίου του οργάνου ως το βασικό εργαλείο σύνθεσης.

click.png

Performances · Ερμηνείες του έργου σε συναυλίες

ElectroSantouri is an acousmatic work which includes transformed soundworlds emerging from a traditional Greek instrument called santouri. The santouri is mainly used for traditional ceremonies such as weddings or Hellenic islands’ local feasts. I decided to make use of this instrument in a totally different way; by exploring its pitch and gestural possibilities and by using its idiomatic sound as a basis for transformed soundworlds. A number of electronic works featuring the santouri have been composed but through detailed research I found out that in these works, the instrument was used in its natural form whereas other electronic sounds were added in the background. In opposition to these works, my work features new sound textures emerging from the instrument itself as the main compositional tool.

• MANTIS Sonification Festival and Symposium 2018, Martin Harris Centre, Manchester, March 4th 2018

• MANTIS Festival, Beer Nouveau, October 28th 2018

• DIFFRAZIONI Multimedia Festival, Le Murate PAC | Progetti arte contemporanea, Firenze, March 27th 2019

• ICMC 2019 / NYCEMF 2019, New York University – New York City, June 17th 2019

• Leeds Festival “Echochroma XVIII” – Leeds Beckett University (Leeds School Of Arts), Leeds, October 9th 2019

• Days of Electroacoustic Music, Athens Conservatory, Athens, November 29th 2019

• TAMA Music Festival, Meisei University, Tokyo, January 12th 2020

• MUSLAB 2020 – La Muestra Internacional de Música Electroacústica, Lisboa Incomum, Lisbon, April 9th 2020